Artist Statement

THE FIRST WRITTEN WORD WAS A DRAWING OF AN ANIMAL

The human logic and rationality are changing throughout history, which indicates that none of those exist outside of the human body, and can only be seen as projections on a world of uncontrollable complexities. World is not simple enough for the human mind to understand. Nor is it based on a human logic, and every other animal has a different logic.

I do not see why one should ask questions without being curious and play with different possible answers, and try to argue in their favour, to see if there could be something there. Contradictions are also important to my process because contradictions are as far as I know, the only place within words, where more than one «truth»/logic can exist at the same time.

——————————————————

DET FØRSTE SKRIVE ORDET VAR EI TEIKNING AV EIT DYR

Basert på det faktum at den menneskelege logikk og rasjonalitet endrar seg gjennom tidene, kan ein sei at ingen av desse eksisterer utanfor kroppen, og kan berre sjåast som projeksjonar på ei verd av ikkje-kontrollerbare kompleksitetar. Verda er ikkje enkel nok til at det menneskelege intellekt kan forstå den. Den er heller ikkje basert på menneskeleg logikk, og alle andre dyr har ei anna logikk. 

Det første skrivne ordet var ei teikning av eit dyr. Teikning er mitt hovudspråk, og om verda kan sjåast som ein lingvistisk konstruksjon, må det bety at i kunsten som språk, ligg eit potensiale for å endre verda, eller i det minste opne opp for nye synsvinklar. Teikneprosessen min handlar i stor grad om å tenkje høgt gjennom teikning, òg å konstruere hybridar mellom feller og kart, kor målet er å gå seg vill med vilje i teoriar og ting som oppstår undervegs. Somme fragment av tanken blir omset til ord direkte på teikningane eller i notatbøker. Men, ikkje alt i teikninga kan omsetjast til ord fordi det eksisterer i ein logikk som ikkje er avgrensa av skriftsspråket sin linearitet og gramatiske reglar.  Eg har nyleg lært at dei fleste menneskje tenkjer i ord. Det betyr at somme kanskje ikkje forstår kva eg meiner med «å tenkje høgt gjennom teikning» eller å «gå meg vill med vilje». Eg veit ikkje korleis eg skal reformulere dette for å gjera det forståeleg. Det er viktig for meg å bli forstått, og ikkje at folk skal lese orda mine som om det var meint poetisk. Difor er min artist statement i eit ope redigeringspunkt nett no.

Eg trur at berre ved å vike frå ideen om mennesket som overlegent, eller som det ypperste evolusjonen har bragt fram, kan ein utføre handlingar og politiske vedtak med respekt ovanfor sameksisterande artar.

Eg ser ingen grunn til å stille spørsmål utan å vera nyfiken og leike med potensielle svar. Motseiingar eg òg ein viktig del av min prosess fordi kontradiksjonar er det punktet kor ulike «sanningar»/logikkar kan eksistere samstundes.

The first written word was a drawing of an animal